Училищен кръг на Национално състезание по безопасност на движението по пътищата

Изх. РУО1-11235/17.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади, заповед № РД 01-712/04.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2021/2022 г., изменена със заповед № РД 01-52/27.01.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-121/11.02.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-142/14.02.2022 г. на началника на РУО – София-град, във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания, писмо на МОН с № 0522-1086/15.03.2022 г., вх. № РУО1-11013/16.03.2022 г  и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по безопасност на движението /БДП/ през учебната 2021/2022 г., напомням, че училищният кръг на състезанието следва да се проведе до 27.03.2022 г., но не по-късно от 27.04.2022 г. с оглед на въведените противоепидемични мерки.

След съгласуване с директора на училището Училищната комисия по БДП определя местата и графика за провеждане на училищния кръг. Кръгът се провеждат в един състезателен ден, като се допуска провеждането му и в работен ден от седмицата, в извънучебно време. Училищната комисия по БДП изготвя писмения и практически тест и подпомага главния ръководител за организиране и провеждане на кръга. Преди всеки кръг на състезанието се провежда техническа конференция. Техническата конференция се ръководи от главния ръководител със съдействието на секретаря на състезанието. Отборите, класирани на първо място на училищния кръг, придобиват право за участие в областния кръг. Контролът върху провеждането на училищния кръг се осъществява от директора на училището и от Училищната комисия по БДП.

Право на участие в състезанието имат училищни отбори, формирани от ученици в дневна форма на обучение, разпределени, както следва: I състезателна група – ученици от V – VII клас; II състезателна група – ученици от VIII – X клас.

Училищните отбори от I състезателна група се формират от 2 момичета и 2 момчета (без резерв), изисква се по един ученик от V, VI и VII клас. Не се допуска до участие отбор, който включва само момчета или само момичета.

Училищните отбори от II състезателна група се формират от 4 състезатели (девойки и юноши ) – минимално по един ученик от VIII, IX и X клас. Резервен състезател няма. Допуска се участие на отбор, който включва само девойки или само юноши, ако  в училището се обучават ученици само от единия пол или три дни преди състезанието съответният състезател по пол не може да участва поради здравословни проблеми.

За ръководител на отбор със заповед на директора на училището се определя учител по БДП, притежаващ квалификация по методика на обучението по БДП.

В състезанието се допускат само клинично здрави ученици, ръководители и други участници, които включително не са контактни или карантинирани в условията на Covid-19.

Кръгът от състезанието се провежда в две части:

  1. Писмен тест.
  2. Практически тест.

Между отделните части на състезанието е необходимо да се предвиди време за придвижване на участниците от мястото на писмения тест до мястото за провеждане на практическия тест. Участието в писмения тест е отборно. Участието в практическия тест е от двама състезатели от отбор.

За I състезателна група времето за решаване на теста е 25 минути. Тестът за тази състезателна група съдържа 25 въпроса.

За II състезателна група времето за решаване на теста е 30 минути. Тестът за тази състезателна група съдържа 30 въпроса.

Въпросите в писмения тест за първа състезателна група се разработват в съответствие с учебното съдържание, утвърдено в програмите за възпитанието и обучението по БДП за учениците в V, VI и VII клас.

Въпросите в писмения тест за втора състезателна група се разработват в съответствие с учебното съдържание, утвърдено в програмите за възпитанието и обучението по БДП за учениците в VIII, IX и X клас.

Участието в писменият тест е отборно.

Времетраенето на практическия тест е до 15 минути и за двете възрастови групи.

Преди провеждане на практическия тест за всеки кръг от състезанието за всеки състезател се осигурява достатъчно време за едно пробно преминаване по състезателното трасе.

Велосипедите трябва да бъдат от един тип с еднакви размери. Размерът на колелата е от 24 до 26,5 инча и те се осигуряват от училището. Всеки отбор осигурява за своите участници: защитна каска, налакътници, наколенки и светлоотразителни жилетки.

Регламентът на Националното състезание по БДП е публикуван на сайта на МОН.

С оглед организацията и провеждането на областния кръг на Националното състезание по БДП, в срок до 03.05.2022 г. следва да подадете информация за класираните отбори на електронна поща: [email protected]

При въпроси и необходимост от консултиране относно организацията и провеждането на училищния кръг на състезанието можете да се свържете с Иван Йовчев – старши експерт по предучилищно образование в РУО – София-град, тел. 0886060054.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД