Училищен план-прием за учебната 2021/2022 година

Изх. № РУО1-9183/23.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с предстоящо утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2021/2022 г. съгласно чл. 41, чл. 42, чл. 44 и чл. 44а  от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, моля да попълните необходимата информация в срок до 17:30 ч. на  26.03.2021 г. на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/1TbCTEPp7wjtlIVPWpjMw1W8IVg-l5Tdq–PlRu-9i6E

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД