Училищен план-прием

Изх.№РУО1-7439/30.03.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 44, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование в срок до 10 април 2020 г. следва да информирате РУО – София-град и финансиращия Ви орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година.

Напомням Ви, че съгласно чл. 44, ал. 1 от същата наредба, училищният план-прием се утвърждава с Ваша заповед след становище на Обществения съвет, получено при спазване на условията на извънредното положение.

Училищният план-прием трябва да бъде оповестен на сайта на поверената Ви образователна институция.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД