Училищна програма за дарителство, доброволчество и гражданско участие „Научи се да даряваш“ на Български дарителски форум

Изх. № РУО1-23277/17.06.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-216/10.06.2022 г., вх. № РУО1-21898/ 10.06.2022 г., приложено Ви изпращам информация за провежданата от Български дарителски форум училищна програма за дарителство, доброволчество и гражданско участие „Научи се да даряваш“, насочена към ученици от I до XII клас и към учители от цялата образователна система.

Срокът за кандидатстване по програмата за обучение на учители, класни ръководители от 1 до 4 клас и учители на ученици от 5 до 12 клас е удължен до 22.06.2022 г., на адрес: [email protected]

 

Приложение:

  1. Обява.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД