Учители по БЕЛ и по ЧЕ за четене на текст на НВО по български език и литература /БЕЛ/ и по чужд език /ЧЕ/ в VII клас

Изх. № РУО1-16682/28.05.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
КОИТО ПРОВЕЖДАТ НВО В VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 60, т. 3 от Наредба 11/01.09.2016 г. на МОН  за оценяване на резултатите от обучението на учениците, в срок до 03.06.2021 г. следва да подадете имена на учители по български език и литература /БЕЛ/ и по чужд език за четене на текст на НВО по БЕЛ и по чужд език в VII клас, които при възникнала необходимост да бъдат на разположение в повереното Ви училище.

Имената на учителите по български език и литература се изпращат на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft_hUN6DV4akhY3suE-bGoV9ugvWyuxuYliFgaIa9oP_6FAA/viewform?usp=sf_link

  1. Имената на учителите по чужд език се изпращат на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXn6XeeBzB4fQLZiAnPClrf2nBr7ncn2qme2XkjPjuGeznkQ/viewform?usp=sf_link

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД