Учредяване на нов Консултативен съвет по политиките на младежта към СО

Изх. № РУО1-21760/24.08.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО1-19550/28.07.2020 г. Ви уведомявам, че стартира процедура по учредяване на нов Консултативен съвет по политиките на младежта към кмета на Столична община /КСПМ/.

Столична община отправя покана към Ученическите съвети и Ученическите парламенти от столичните образователни институции за включване в Консултативен съвет съгласно изискванията на т. 1.2 от заповед № СОА20-РД91-225/22.07.2020 г. и  https://www.sofia.bg/youth-policy-advisory-board.

 

Приложения:

  1. Заповед на СО.
  2. Заявление – образец.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-1346/20.08.2020 г. на министъра на образованието и науката/