Философски филмов фестивал

Изх. № РУО1-149/04.01.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на Българско философско общество, с вх. № РУО1-21/04.01.2021 г., Ви уведомявам за възможността за участие в конкурс за създаване на авторски филм – игрален или документален, с продължителност до 5 минути, категория Short Films, в рамките на Философски Филмов Фестивал.

В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас, индивидуално или колективно. Срокът за изпращане на филмите е 1 март, 2021 г.

Критериите за оценяване, са:

  • Философичност на сюжета – до 40 т.
  • Оригиналност – до 30 т.
  • Убедителност – до 30 т.
  • Естетическа стойност – до 10 т.
  • Визуална култура /фотографска/ – до 10 т.
  • Кинематографична култура – до 10 т.

За повече информация: https://philosophyfilmfest.org

Приложение: Регламент на Философски Филмов Фестивал

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД