Финализиране на дейностите по Модул „Културните институции като образователна среда“ на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ за 2022 г.

Изх. № РУО1-20739/30.06.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО МОДУЛ „КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ 2022 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-20517/29.06.2023 г. и изискванията на т. 11.3. „Отчитане на изпълнението на бенефициентите“ за финализиране на дейностите по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2022 г., Модул „Културните институции като образователна среда“, в срок до 07.07.2023 г. следва да подадете чрез Системата за сигурно електронно връчване формуляр за отчитане на Модул „Културните институции като образователна среда“ (по приложения образец).

При наличие на неусвоен остатък по Модула е необходимо да приложите и сканирано копие на платежното нареждане за върнатите средства, преведени по сметката, от която са получени.

За допълнителна информация – Румяна Вангелова, старши експерт по ОНГОР в РУО – София-град.

 

Приложение:

  1. Формуляр за отчет.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД