Финализиране на дейностите по Модул „Културните институции като образователна среда“ на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ за 2019 г.

Изх. № РУО1-13914/12.06.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО МОДУЛ „КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, 2019 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-13234/08.06.2020 г. и изискванията на т. 8 „Мониторинг и отчитане на резултатите“ за финализиране на дейностите по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“ за 2019 г., в срок до 30.06.2020 г. следва да подадете чрез Системата за сигурно електронно връчване формуляр за отчитане на Модул „Културните институции като образователна среда“ (по приложения образец).

При наличие на неусвоен остатък по Модула е необходимо да приложите и копие на платежното нареждане за върнатите средства, преведени по сметката, от която са получени.

При възникнали въпроси – тел. 02/9356078; 02/9356092.

 

Приложение: 1. Формуляр за отчет.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД