Финансови разходи за безвъзмездно предоставени познавателни книжки, учебници и учебни комплекти от частните училища и детски градини

Изх. № РУО1-34057/13.10.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА И ЧАСТНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на директора на дирекция „Учебници и училищна документация“, вх. № РУО1-33924/13.10.2021 г. и в изпълнение на разпоредбите на Постановление № 79 от 13.04.2016 г. на Министерския съвет са осигурени финансови средства за закупуване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки за децата във II, III и IV възрастови групи, на учебници и учебни комплекти за учениците от I до IV клас и на учебници за учениците от V до VII клас в частните детски градини и в частните училища. Средствата са осигурени чрез бюджета на Министерството на образованието и науката.

С писмо с изх. № РУО1-12660/21.04.2021 г. на началника на РУО – София-град, публикувано на сайта, сте уведомени, че в срок до 12.10.2021 г. следва с придружително писмо да предоставите финансов отчет за направените разходи, внесен в деловодството на Министерството на образованието и науката, дирекция  „Учебници и училищна документация“.

Предоставена Ви е последна възможност за подаване на финасовите отчети – 18.10.2021 г.

Средствата ще бъдат предоставени само на частните детски градини и частните училища, подали в определените срокове отчет за направените финансови разходи с приложени разходно-оправдателни документи – копия на фактури-оригинал, платежни нареждания или касови бонове, заверени вярно с оригинал.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД