Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“

Изх. № РУО1-37291/07.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-37003/06.10.2022 г. Ви уведомявам, че Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките за седма поредна година организира Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“, който ще се проведе на 1 ноември 2022 г. в зала Акад. Ал. Теодоров-Балан“ на Института, бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17.

Форумът дава възможност на учени, университетски преподаватели, учители и експерти да се срещнат и да обменят опит в изследването и обучението по български език. Целта е да се представят възможностите за свързване на теоретични знания и практически умения чрез интерактивни задачи за групова и индивидуална работа.

Желаещите могат да участват в дискусиите или да споделят своя опит в рамките на 10-15 минути. Регистрацията за участие и предложенията за доклад или съобщение се извършват по електронен път до 17 октомври 2022 г. на адреси: [email protected] и [email protected]

Присъствалите ще получат сертификат за участие във форума, а желаещите да продължат с осем часа дистанционна подготовка, като изпратят в рамките на един месец самостоятелна разработка, ще получат сертификат за квалификационен курс и съответния кредит.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Албена Георгиева – помощник-директор на ИБЕ, на тел. 02 872 23; 02 979 29 40 или на посочените имейли.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД