Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“

Изх. №РУО1 – 33089/11.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-32994/11.10.2023 г. Ви уведомявам, че Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките организира Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“, който ще се проведе на 1 ноември 2023 г. в зала „Акад. Ал. Теодоров-Балан“ на Института, бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17.

Форумът дава възможност на учени, университетски преподаватели, учители и експерти да се срещнат и да обменят опит в изследването и обучението по български език. Целта е да се представят възможностите за свързване на теоретични знания и практически умения чрез интерактивни задачи за групова и индивидуална работа.

Желаещите могат да участват в дискусиите или да споделят своя опит в рамките на 10-15 минути.

Регистрацията за участие и предложенията за доклад или съобщение се извършват по електронен път до 17 октомври 2023 г. на адрес: [email protected]

Присъствалите ще получат сертификат за участие във форума, а желаещите да продължат с осем часа дистанционна подготовка, като изпратят в рамките на един месец самостоятелна разработка, ще получат сертификат за квалификационен курс „Изследователски подходи в обучението по български език“ и съответния кредит.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Албена Георгиева – помощник-директор на ИБЕ, на тел. 02 872 23; 02 979 29 40 или на посочения имейл.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-839/05.10.2023 г.

на министъра на образованието и науката)