Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“

Изх. №РУО1-35825/28.10.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-35778/28.10.2021 г. Ви информираме, че Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките за шеста поредна година организира Форума „Изследователски подходи в обучението по български език“ (https://ibl.bas.bg/moodle/course/view.php?id=7 ).

Форумът може да бъде проследен в реално време в Ютюб канала на Института за български език „Написаното остава. Пиши правилно!“ (https://www.youtube.com/watch?v=hs3vuggjAIA).

Целите на Форума са:

  • Създаване на мрежа, която обединява учителите по български език и изследователите на езика с цел популяризиране на научните изследвания и постиженията на науката за езика сред тези, които са призвани да възпитат любов към родното слово.
  • Интензивни контакти между учителите по български език и изследователите на езика с цел разбиране на проблемите при преподаването на български език и предоставяне на помощ при разрешаването им по разнообразни начини.

Тези две цели са насочени към основната цел, която ще обедини участниците във Форума:

  • Стимулиране на изследователския дух на учениците.

Програмата е достъпна на адрес:

https://ibl.bas.bg/shesti-forum-vizsledovatelski-podhodi-v-obutchenieto-po-balgarski-ezikv/

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД