ХХХI Международен екологичен форум „Сребърна 2022“

Изх. № РУО1-14204/13.04.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2463/28.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Национален календар за изява по интереси на деца и ученици за учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че на 3 и 4 юни 2022 г. в град Силистра ще се проведе ХХХI Международен екологичен форум „Сребърна 2022“ (Конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда „Сребърна 2022“ и Международен конкурс за рисунка, есе, стихотворение, разказ на тема „Планетата земя – безценен дар). ХХХI Международен екологичен форум „Сребърна 2022“ се посвещава на „Световния ден на околната среда“ – 5 юни и „Зелената седмица“.

Заявка за участие по приложения образец и резюмето на проекти в електронен вариант се изпращат на email:[email protected] в срок до 16.05.2022 г.. Със заявката се изписва името и телефон на учителя или консултанта, подпомогнал автора/екипа при разработване на проекта. Регистрацията на участниците и техните ръководители е на 03.05.2022 г. от 08:30 ч. до 12:00 ч. в Младежки дом – Силистра. Откриване на Еко-форума в 13:00 ч. на 03.06.2022 г. в Младежки дом – Силистра.

Изборът на хотел се осъществява от ръководителите до 25.05.2022 г. Заплащането на нощувките ще бъде извършено при настаняването в хотела. За настаняването в хотелите, ръководителите трябва да напомнят на учениците да си носят документ за самоличност.

За участието си във форума учениците, навършили 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят носещ родителска отговорност за ученика подава в училището, в което се обучава декларации за съгласие за публикуване на: 1. Резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място). 2. Снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризирането на събитието. Декларациите се предоставят на домакините – ЦПЛР-ОДК, гр. Силистра от ръководителите на учениците в деня на регистрацията – 03.06.2022 г., преди участието в конкурса.

Класираните деца от I-III място, индивидуално разработили проект по обявените теми на конкурса, могат да кандидатстват за стипендии по Програмата за закрила на децата с изявени дарби на МОН.

 

Приложения:

  1. Програма.
  2. Статут и регламент за организиране и провеждане на форума и образци на заявка и декларация.
  3. Информация за хотели.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД