ХХХIII Международен екологичен форум „Сребърна 2024“

Изх. № РУО1-8587/13.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Силистра с вх. №  РУО 1-8248/11.03.2024 г. Ви уведомявам, че съгласно Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 г. от 31 май до 1 юни 20234 г. в гр. Силистра ще се проведе XXXIII Международен екологичен форум „Сребърна-2024” (Конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда „Сребърна – 2024” и Международен конкурс за рисунка, есе, стихотворение, разказ на тема „Планетата Земя – безценен дар”). XXXIII Международен екологичен форум „Сребърна-2024” отново се посвещава на Световния ден на околната среда – 5 юни и на “Зелената седмица“.

Заявка за участие /по приложения образец/  и  резюмето на проекта в електронен вариант се изпращат на e-mail: [email protected]; [email protected], в срок до 17.05.2024 г. Със заявката следва да се изпише името и телефон на учителя или консултанта, подпомогнал автора/екипа при разработването на проекта.

Регистрацията на участниците и техните ръководители е на 31.05.2024 г. от 08.30 ч. до 12.00 ч. в Младежки дом, гр. Силистра. Откриването на форума е в 13.00 ч. на 31.05.2024 г. в Младежки дом, гр. Силистра. Изборът на хотел се осъществява от ръководителите до 23.05.2024 г. Заплащането на нощувките ще бъде извършено при настаняване в хотела. За настаняването в хотелите ръководителите трябва да напомнят на учениците да си носят документ за самоличност.

За участието си във форума учениците, навършили 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава декларации за съгласие за публикуване на: резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) и снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на събитието. Декларациите се предоставят на домакините – ЦПЛР-ОДК, гр. Силистра от ръководителите на учениците в деня на регистрацията – 31.05.2024 г., преди участието в конкурса.

Класираните участници от I-III място, индивидуално разработили проект по обявените теми на конкурса, могат да кандидатстват за стипендии по Програмата на МОН за закрила на деца и ученици с изявени дарби.

Крайният срок за изпращане на рисунка, разказ и стихотворение е 17.05.2024 г. на адрес: гр. Силистра 7500 – ул. „Добрич“  № 68а, ЦПЛР – Обединен  детски  комплекс.

Приложения:

1. Програма.

2.Статут и регламенти за организиране и провеждане на Международния форум с приложени образец на заявка, образец на декларация.

3.Информация за хотели.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД