ХХ Национална изложба-конкурс „Свети Трифон Зарезан“

Изх. № РУО1-41933/28.11.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-41760/25.11.2022 г. приложено Ви изпращам статут на ХХ Национална изложба-конкурс „Свети Трифон Зарезан“, организирана от ЦПРЛ – Общински детски комплекс, гр. Сунгурларе. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2022/2023 г. и цели да съхрани и популяризира българския народен обичай „Трифон Зарезан“. Насочен е към деца и ученици на възраст от 6 до 18 години.

Творби се изпращат съгласно регламента на конкурса до 31 януари 2023 г.

Моля за Вашето съдействие информацията да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Формуляр за участие.
  2. Статут на ХХ Национална изложба-конкурс „Свети Трифон Зарезан“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВЕРОНИКА КИРИЛОВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгл. заповед № РД02-3485/21.11.2022 г.

на началника на РУО – София-град)