ХIII Национално състезание по информационни технологии

Изх. № РУО1- 3197/ 26.01.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № КМД-09-18/ 22.01.2021 г. на РУО – Благоевград, вх. № РУО1 – 2909/ 22.01.2021 г., Ви уведомявам, че от 19.03.2021 г. до 21.03.2021 г. в Благоевград ще се проведе ХІII Национално състезание по информационни технологии, организирано от РУО – Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград, VII СУ „Кузман Шапкарев”, гр. Благоевград, и община Благоевград.

Състезанието има две алтернативи на провеждане:

 1. Присъствено от 19.03.2021 г. до 21.03.2021 г. с откриване, в случай, че епидемиологичната обстановка позволява провеждане на мероприятия от такъв характер на 19.03.2021 г. от 18.30 часа в ДТ “Никола Вапцаров” – Благоевград.
 2. Онлайн в платформата MS Teams, по този начин беше проведено XII Национално състезание по ИТ – 2020 г., което протече с изключителен успех и присъствие на всички участници.

Състезанието се провежда за пореден път и в него могат да участват ученици от V до XII клас. Целта му е да се предостави възможност на учениците за интелектуална изява, да мотивира учителите за работа с деца с изявени способности в съответните научни области чрез използването на компютърните технологии. Приложният характер на разработените проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие и адаптирането им към образование и развитие.

Учениците защитават пред комисия собствени проекти.

Направления:

V – VІІ клас:

 • Компютърно моделиране *
 • Уеб сайт;
 • Интерактивна презентация*;
 • Групов проект *

VІІI – XII клас:

 • Уеб сайт;
 • Мултимедийни клипове *;
 • 3D моделиране*
 • Самостоятелни компютърни приложения
 • Интернет приложения.

Проектите в направленията Компютърно моделиране*, Мултимедийни клипове*, 3D моделиране*, Интерактивни презентации и Групов проект се изработват в деня на самото състезание индивидуално по отделен регламент. При изпълнение на заданието, учениците нямат право да използват Интернет.

Регистрацията на всички участници

 • Предварителната регистрация на ученици и учители се осъществява от 01.02.2021 г. до 07.03.2021 г. на адрес: http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com и съдържа имената на авторите (до двама на проект), ръководител на проекта или консултант.
 • Авторите на проектите трябва да са изпратили проекта и документацията до 07.03.2021 г. само на електронен адрес [email protected]. Проектите, които не са получени до определения срок, не участват в състезанието.
  До 13.03.2021 г. списъците с регистрираните участници и графика за тяхното представяне ще се публикуват на сайта на състезанието http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com.
 • След края на регистрацията се допуска обединяване на категории при крайното класиране, при по-малко от 5 проекта в направление. Оценяването въпреки това ще бъде по критериите в регламента за съответната категория.

На всички участници от XII клас с резултат над 50% от максималния брой точки, ще бъде предложен прием за студенти за: ЮЗУ ”Н. Рилски”, Благоевград; УниБИТ София; индивидуален прием в Технически университет, София.

Необходимите средства (пътни, дневни, квартирни и такси) могат да се осигуряват от училищата, общините, секциите на СМБ,  спонсори и др.

Информация за хотели и нощувки на преференциални цени, ще бъде публикувана в сайта на състезанието http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com.
За  допълнителна информация:
VІІ СУ „Кузман Шапкарев”- Благоевград:

 • д-р Лилия Стоянова, директор на VІІ СУ – тел: 073/88 77 78;
 • г-жа Стамболиева, заместник – директор за настаняване – 073/831538, 0878/418360.

 

Приложения:

 1. Регламент на ХIII Национално състезание по информационни технологии
 2. Приложение 1
 3. Приложение 2
 4. Приложение 3
 5. Приложение 4

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД