Център за подкрепа за личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране – София (ЦПЛР – КОК – София)

Вх. № РУО1-3267/07.02.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Центърът за подкрепа за личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране – София (ЦПЛР – КОК – София) продължава дейността си и през новата 2019/2020 учебна година в изпълнение на разпоредбите на ЗПУО.

Законът определя кариерното ориентиране в училищното образование като съвкупност от „взаимнодопълващи се дейности за информиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с оглед подпомагане на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване на връзка между училището и пазара на труда”(гл. IX, раздел II, чл. 180).

В съответствие със ЗПУО, Регионалните управления на образованието  оказват методическа подкрепа на Центровете за подкрепа на личностно развитие.

Във връзка с реализирането на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020” и съгласно Указание на МОН за  изпълнение на Дейност 6 „Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда, кариерно ориентиране за учениците от прогимназиалния етап на образование (от V до VII клас) посредством центровете за подкрепа за личностно развитие”, през тази година те приоритетно ще работят с целева група от ученици, на които е необходимо обучение и консултиране от училищата, включени в проекта. Графикът за изпълнение на Дейност 6 през м. февруари е съгласно Приложение № 1. Заявки за обучение по проекта до края на учебната година се правят пред директора на ЦПЛР – КОК-София  (до пускане на информационната система)

 

Отчитайки необходимостта от дейностите по кариерно ориентиране през различните етапи и степени на средното образование във всички училища, както и функциите и отговорностите на педагогическите специалисти, екипът на ЦПЛР – КОК – София планира да продължи работата си с:

  1. Целевата група ученици от VII, X иXII класове, които са изправени пред избор на образование или професия, при преход към следваща образователна степен и преход от образование към пазара на труда.
  2. Педагогическите специалисти (педагогически съветник, плихолог, класен ръководител) за обучение с цел придобиване на опит за работа с Програмата за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище.

Центърът разполага със съвременно оборудвана за обучение и консултиране база, намираща се на бул. „Черни връх” № 37 (в сградата на ПГО), която е на разположение за индивидуална и групова работа с ученици, родители и учители.

Уважаеми колеги, очаквам  да продължи ползотворното партньорство между столичните училища и ЦПЛР – КОК – София, за успешното и устойчиво развитие на системата за кариерно ориентиране в училищното образование!

Приложение: График за провеждане на дейностите по кариерно ориентиране за м. февруари 2020 г. по Дейност 6 на проект „Подкрепа за успех” – График-ЦПЛР-КОК

 Допълнителна информация и контакти:

Мария Сотирова

Директор на ЦПЛР – КОК-София

 

тел. за връзка: 02/4949792,3; GSM: 0889038814

e-mail: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД