Четвърта национална ученическа конференция на тема „Изкуственият интелект и трансформацията на образованието“

Изх. № РУО1-3000/31.01.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2385/26.01.2024 г. Ви уведомявам, че Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Националната асоциация на преподавателите по икономика организират Четвърта национална ученическа конференция на тема „Изкуственият интелект и трансформацията на образованието“, която ще проведе в хибриден формат на 15 март 2024 г. във ВУЗФ и платформата Google Meet.

Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на учениците от XI и XII клас от всички училища в страната да изложат своята позиция и идеи за въздействието на изкуствения интелект върху образованието, икономиката и обществото като цяло.

Участието в конференцията е без такса.

Подробна информация за конференцията е публикувана на: https://vuzf.bg/novini/vuzf-i-napi-organizirat-chetvarta-natsionalna-uchenicheska-konferentsiya-na-tema-izkustveniyat-intelekt-i-transformatsiyata-na-obrazovanieto.

 

Приложение:

  1. Покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД