Четвърти фестивал на детската песен „Всичко е музика“

Изх. №РУО1-2475/29.01.2024 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Велико Търново с вх. №РУО1-2324/26.01.2024 г. Ви уведомявам за предстоящо провеждане на Четвърти фестивал на детската песен „Всичко е музика“, организиран от Основно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени. Фестивалът има конкурсен характер и има за цел да стимулира детската индивидуалност и музикален талант на учениците със специални образователни потребности. Във фестивала могат да участват ученици със специални образователни потребности от I до XII клас, които се обучават в училища, центрове за специална образователна подкрепа и центрове за подкрепа за личностно развитие. Изпълнението може да бъде индивидуално, както и в певческа формация.

Четвъртото издание на фестивала „Всичко е музика” ще бъде представено в електронна среда на 15 април 2024 година на сайта на ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени – http://oupavlikeni.com/, както и на страницата на събитието във Фейсбук. Срокът за изпращане на записите на конкурсните изпълнения е 25 март 2024 г.

Моля за популяризиране на фестивала в поверената Ви образователна институция.

 

Приложения:

  1. Статут на фестивала.
  2. Плакат.
  3. Информация за участие.
  4. Декларация за информирано съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД