Четвъртото състезание по компютърна лингвистика

Изх. № РУО1- 15690/27.04.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“-БАН с вх. № РУО1-15088/20.04.2022 г., Ви уведомявам, че Четвъртото състезание по компютърна лингвистика ще се проведе онлайн на 08.05.2022 г. от 10.00 до 12.30 ч.

Състезанието е подходящо за ученици в прогимназиален и гимназиален етап и има за цел да разкрие изследователските им способности, както и познанията им по български език и литература, математика и информатика. Регистрация за участие в състезанието се извършва до 10.00 ч. на 08.05.2022 г. на следния линк: https://ibl.bas.bg/moodle/course/view.php?id=3 .

Състезанието е организирано от сътрудници към Института за български език и литература и Института по математика и информатика при БАН, както и от членове на Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по лингвистика.

Моля да уведомите учителите и учениците от повереното Ви училище за състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД