Четец НВО БЕЛ в IV клас

Изх. № РУО1 – 15632/19.05.21г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 60, т.3 от Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Инструктажа за четене на диктовка, утвърден със заповед № РД 09-3567/17.12.2020 г., изменена със заповед № РД 09-908/14.04.2021 г. на министъра на образованието и науката, до 14.00 часа на 20.05.2021 г. следва да предложите на посочения линк начален учител за четене на диктовка по БЕЛ на НВО в IV клас:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_IwOVD3t7L-Rr1F8QMG94HD6KykT6aDnEY4KHgRFoZksaOQ/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД