Шести ученически конкурс „История, патрони и дарители на моето училище“ 2024 година

Изх. № РУО1- 8841/15.03.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЕДИНЕНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ  

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-7159/01.03.2024 г. Ви уведомявам, че Националната Априловска гимназия – Габрово и фондация „Радетел“ организират Шести ученически конкурс „История, патрони и дарители на моето училище“ 2024 година. Конкурсът се посвещава на 189 години от създаването на Първото новобългарско взаимно светско училище и 160 години от рождението на Иван Рашеев – душеприказчик на Васил Априлов и касиер на „Одеското българско настоятелство“.

В конкурса с историческо есе, разказ или кратък видеоклип/филм могат да участват ученици от VIII до XII клас.

Срок за представяне на разработките: 22.04.2024 г. на e-mail: [email protected]

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Регламент на конкурса.
  2. Формуляр за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД