01.11.2020 г. – Ден на народните будители

Изх. № РУО 1-29625/23.10.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИTE УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-29505/23.10.2020 г., Ви уведомявам, че съгласно чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда 1 ноември – Ден на народните будители, е официален празник и е неприсъствен за всички учебни заведения.

През 2020 година празникът 1 ноември е в неделя и на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда 2 ноември (понеделник) е неприсъствен за всички учебни заведения.

Обръщам внимание, че по отношение на училищното образование по силата на Закона за предучилищното и училищното образование (чл. 105, ал. 2) е предвидено, че в случаите по чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда неприсъствените дни са неучебни за учениците. От друга страна, по отношение на предучилищното образование по силата на чл. 12, ал. 4 от Наредба № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование е уредено, че в случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за децата.

Следва да се има предвид и възможността, която дава разпоредбата на чл. 264 от Кодекса на труда, както и на чл. 39, т. 5 от Колективния трудов договор за системата напредучилищното и училищното образование № Д01-197/17.08.2020 г., за трудово възнаграждение за работа през официалните празници. В този случай за работа през дните на официалните празници на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

РУМЯНА ВАНГЕЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-2369/19.10.2020 г.

на началника на РУО – София-град)