05.10.2020г. краен срок за подаване на отсъствията

Изх. № г. РУО1 – 27335/02.10.2020г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с прилагането на § 38 – Преходни и заключителни разпоредби от Закона за предучилищното и училищното образование, и чл. 1а ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца, изискващи предоставяне по служебен път на информация за отсъствията на децата и учениците от Министерството на образованието и науката към Агенцията за социално подпомагане, от началото на 2020/2021 учебна година, Ви напомням:

Информация за отсъствията следва да се подава ежемесечно от всички директори на училища и детски градини за всички направени през предходния месец отсъствия (по уважителни причини и без уважителни причини) на децата и учениците в дневна, вечерна и комбинирана форма на обучение, както и за учениците в задочна и индивидуална форма и децата на почасова организация на учебния ден за периодите, в които за тях са предвидени присъствени занятия. Данни за отсъствията следва да се подават за децата в задължително предучилищно образование (трета възрастова подготвителна група и четвърта възрастова подготвителна група) и за учениците от 1-ви до 12-ти клас. Отсъствията на учениците се отбелязват в учебни часове, а на децата в подготвителна група – в дни.

Напомням Ви също, че крайният срок за подаване на отсъствията е 05.10.2020г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД