Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – София град

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс и окончателните резултати, получени при провеждането му, конкурсната процедура приключва без класиране, тъй като явилите се кандидати не се представиха успешно.