49 Национална конференция на учителите по химия

Изх. № РУО1-17053/09.05.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Министерство на образованието и науката с № 9105-171/05.05.2022 г., вх. № РУО1-16821/05.05.2022 г., Ви уведомявам, че 49 Национална конференция на учителите по химия „Образование по химия за обществено разбиране на науката“ ще се проведе през месец юни 2022 г.

Приложено Ви предоставям информация относно организацията на конференцията.

Моля да сведете информацията за конференцията до знанието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Информация относно организацията на 49 Национална конференция на учителите по химия „Образование по химия за обществено разбиране на науката“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед РД02-1371/04.05.2022 г. на началника на РУО – София-град/