50-та годишнина на институционална франкофония – Международна организация на франкофонията (МОФ)

Изх. № РУО1- 3572/10.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-3156/06.02.2020 г. Ви уведомявам, че на 20 март 2020 г. се отбелязва 50-та годишнина на институционална франкофония – Международната организация на франкофонията (МОФ). България е пълноправен член от 1993 г. и този юбилей ще се отпразнува във всички франкофонски страни. По този повод е необходимо да се планират и осъществят различни дейности в повереното Ви училище за отбелязване на 50-та годишнина на МОФ през цялата 2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД