51. Пролетна конференция на СМБ

Изх. № РУО1-11942/23.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-100/17.03.2022 г., вх. №РУО1-11381/18.02.2022 г., Ви уведомявам, че в периода 5-9 април 2022 г. в град Трявна ще се проведе 51 пролетна конференция на Съюза на математиците в България.

Конференцията е ежегоден национален форум, на който си дават среща учители и експерти в областта на училищното образование, преподаватели в университети, сътрудници на научни институти, представители на бизнеса, издатели на учебна и научна литература.

През последните години в конференцията участват около 200 математици и информатици от цялата страна, като преобладаващата част от тях са учители по математика, информатика и информационни технологии. Основна част от програмата на конференцията е съсредоточена в секцията по образование, в която учители, университетски преподаватели и изследователи от научни институти изнасят научни съобщения по въпроси на методиката на обучението и конкретните проблеми на преподаването и възприемането от учениците на училищната математика, информатика и информационни технологии. Това допринася за повишаване на квалификацията на присъстващите учители. Научните съобщения се включват в Сборник с доклади на конференцията, който излиза от печат предварително и се предоставя на участниците при регистрацията.

В програмата са включени юбилейни доклади, посветени на годишнини на известни математици, доклади по покана и научни съобщения в трите тематични секции на конференцията: секция А (математически структури), секция Б (математическо моделиране и информатика) и секция В (образование по математика и информатика).

Пълна информация за конференцията може да се намери на: www.math.bas.bg/smb/.

Подробна информация може да се намери във Второто съобщение за конференцията: 51 Пролетна конференция на СМБ (bas.bg), на сайта на Съюза на математиците в България (СМБ).

Моля да уведомите учителите по математика, информатика и информационни технологии от повереното Ви училище за предстоящата конференция.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №PД02-852/17.03.2022 r.

на началника на РУО – София-град/