51-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема: „Образованието и научните изследвания по физика – фактор за устойчиво развитие“

Изх. № РУО1-3611/10.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. № РУО1-3287/08.02.2023 г. от чл. кор. Александър Драйшу – председател на Съюза на физиците в България и от проф. д.фз.н. Евгения Вълчева – председател на националния организационен комитет, Ви уведомявам, че от 10.04.2023 г. до 13 04.2023 г. в гр. София ще се проведе 51-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема: „Образованието и научните изследвания по физика – фактор за устойчиво развитие“. Основен съорганизатор на конференцията е Министерство на образованието и науката (МОН) и фондация „Еврика“. Един от аргументите за избор на темата е приетата по предложение на Международния съюз за чиста и приложна физика на пленарната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк на 02.12.2021 г., резолюция за провъзгласяване на периода от 01.07.2022 до 30.06.2023 г. за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие.

Научната програма на конференцията включва пленарни доклади, секционни доклади, постерно представяне на авторски разработки, кръгли маси и дискусии, разделени в 3 направления: средно, висше образование и научни изследвания. Докладите в секцията „Средно образование“ обхващат широк кръг въпроси, свързани както с учебното съдържание по физика и астрономията, така и с подходите за въвеждане на знания за фундаменталните науки и устойчивото развитие.

Докладите за преподаване на физически специалности в различни висши училища могат да засягат особености, пряко или опосредствано свързани с устойчивото развитие. Могат да се анализират и проблемите на прехода от средното към висшето образование. В тях могат да се представят добри педагогически практики и изследвания, свързани с използването и развитието на различни подходи към изучаване на физичните явления в задължителна, избираема и извънкласна подготовка при обучението по физика и извънкласните дейности в средното и във висшите училища.

Докладите, посветени на научни изследвания, могат да засягат както експериментални и теоретични изследвания, така и приложения на физични методи на изследване и анализ в различни дисциплини и области, съществени за устойчивото развитие на обществото, например в икономиката, технологиите, медицината и др.

Представените одобрени доклади на конференцията ще бъдат отпечатани в пълен текст в сборник с доклади с ISBN код.

В рамките на 51-та Национална конференция, със съдействието на фондация „Еврика“, за ученици и студенти ще бъдат проведени:

  • Младежка научна сесия на тема „Физиката за един по-добър свят“.
  • Национален конкурс за есе на тема „Чрез физиката откриваме и променяме света“.
  • Национален онлайн фотоконкурс (за ученици гимназиален етап и за студенти) на тема „Красивото във физиката“.

Подробна информация за организацията и провеждане на конференцията, както и условията за участие в нея, можете да намерите на страницата на Съюза на физиците в България: 51NK-1stAnn.pdf (uni-sofia.bg). Регистрацията за участие е открита и ще продължи до 20.02.2023 г. (ранна) и до 31.03.2023 г. (окончателна).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД