„Ръка за ръка: учител – ученик“

На 21. октомври т. г. 37. СУ „Райна Княгиня“ бе домакин на Кръгла маса на тема: „Възможности за уязвимите групи в училище“ по проект „Провеждане на образователни дейности в 37.СУ „Райна Княгиня“, за ефективен обхват и реинтеграция на ученици от етническите малцинства и задържането им в образователната система“, приоритет 2, с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ.

Специален гост на събитието бе д-р Ваня Кастрева, началник на РУО-София-град. Тя поздрави участниците в Кръглата маса и изказа задоволство от инициирането на подобен дебат, като изтъкна огромната полза от труда на учителите, насочен в подкрепа на деца и ученици от уязвими групи, с нисък социален статус. Г-жа Кастрева припомни, че трите основни фактора за успеваемост са – образование, социализация и възпитание.

Кръглата маса откри Цветомира Георгиева – директор на 37. СУ „Райна Княгиня“. Тя изтъкна предимствата на проекта и общата цел – да се подпомогне процеса на образователната интеграция и да се създадат условия за по-успешна социална и трудова реализация на учениците от етническите малцинства чрез подобряване условията за равен достъп до образование, както и чрез засилване мотивацията за участие в образователния процес.

Като залог за успешното изпълнение на дейностите и мерките за образователната интеграция на деца и ученици от различни етнически групи, г-жа Георгиева сподели, че безспорно, това е  постигнатата добра комуникация и междуинституционално сътрудничество на ниво район и община.

Директорът на 75. ОУ, г-жа Лава Коцева представи „Добри практики в работата с уязвими групи“. Тя сподели за проблемите и трудностите, с които се сблъсква екипът на тяхното училище.

Чрез интересна и вълнуваща презентация „Ръка за ръка – учител-ученик“, г-жа Минева разказа за общообразователната среда в 37. СУ, която е мултикултурна, но и подкрепяща, сигурна и надеждна гаранция за привличане и задържане на деца от различен етнически произход.

На срещата бяха обменени мисли  по темата за предимствата, които имат малките училища в условията на съвременната образователна среда. Г-жа Рилка Ангелова, директор на 27. СУ „Акад. Г. Караславов“, сподели своя опит по темата: “Предимствата на малкото училище – намаляване на агресията“.

Така, задно поставихме началото на едно съвместно сътрудничество в името на общата кауза – задържане на децата от етническите малцинства в училище и превенция на отпадането от образователната система.

„Единни в многообразието“ бе мотото на Кръглата маса.

С девиза „Заедно можем повече!“, в края на ползотворната среща, д-р Ваня Кастрева насърчи присъстващите участници за повече споделяне, прозрачност и сътрудничество за обмен на успешно работещи практики и социален диалог в процеса на обучението, възпитанието и образованието.