Конференция „От визия към резултати“

Фондация „Заедно в час“ съвместно със Столична община, 90. СУ „Ген Хосе де Сан Мартин“, 106. ОУ „Григорий Цамблак“, 156. ОУ „Васил Левски и 159. ОУ „Васил Левски“ организира конференция „От визия към резултати“.

Провеждане на обучения за прилагане на скрининг тест за деца от 3 до 3 години и 6 месеца по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

стартиране на обучения за прилагане на скрининг тест за деца от 3 до 3 години и 6 месеца, Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката организира обучения за учители от столични държавни и общински детски градини по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

Участие в международна конференция на тема „Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“

в периода 6 – 8 ноември 2019 г. в Национален дворец на културата, гр. София, ще се проведе международна конференция на тема „Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“,

Инициатива за балансирано хранене на децата в началния етап на основното образование

ЛИДЛ-България, съвместно с асоциация „Родители“,  организират инициатива за балансирано хранене на децата в началния етап на основното образование.