Инструкция за видеонаблюдение към училищата, в които ще се провежда НВО в VII и в Х клас

Изх. № РУО1-16444/22.05.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ,  

ПРОВЕЖДАЩИ НВО В VII И В Х КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-16206/21.05.2024 г. от „Посещаемо и безопасно училище“, в изпълнение на чл. 54а от Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците и на заповед № РД09-2050/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания и График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023/2024 година, приложено Ви изпращам Инструкция за работа с портала за видеонаблюдение.

Приложение:

  1. Инструкция за видеонаблюдение към училищата, в които ще се провежда НВО в VII и в Х клас.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД