Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности

Изх. №РУО1-12573/18.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ЦСОП

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-682/20.03.2024 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година, определената със заповед № РД 01-208/05.04.2024 г. на началника на РУО – София-град Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове /в работни дни/– от 03.05.2024 г. до 21.05.2024 г., в Регионално управление на образованието – София-град, ул. “Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

За насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип, и ученици, настанени в приемни семейства /в присъствието на лекар-педиатър/:

08.05.2024 г. (сряда )                    09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

10.05.2024 г. (петък)                     09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

14.05.2024 г. (вторник)                 09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

16.05.2024 г. (четвъртък)              09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

20.05.2024 г. (понеделник)          09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

21.05.2024 г. (вторник)                 14.00 – 17.00 ч.

          За насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО:

07.05.2024 г. (вторник)                    09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

09.05.2024 г. (четвъртък)                09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

13.05.2024 г. (понеделник)            09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

15.05.2024 г. (сряда)                       09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

17.05.2024 г. (петък)                      09.00 – 12.00 ч., 14.00 – 17.00 ч.

21.05.2024 г. (вторник)                  09.00 – 12.00 ч.

 1. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип, и ученици, настанени в приемни семейства, представят следните документи /оригинал и две копия/:
 • заявление (по образец VII, X клас) с подредени желания;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия (за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания);
 • служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип (за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства);
 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето (за учениците, настанени в приемно семейство).

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици и по Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката.

 1.     Ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми, оценявани с качествен показател, по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, които ще получат удостоверение за завършен VII и X клас представят следните документи /оригинал и три копия/:
 • заявление (по образец VII, X клас) за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
 • оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 • всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяващи заболяването.
 • служебна бележка за оценяване с качествен показател през настоящата учебна година.

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност.

ВАЖНО!!! Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование и удостоверение за  първи гимназиален етап на средно образование с количествен показател.

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и X клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

ВАЖНО!

 1. В изпълнение на Приложение № 2 към заповед № РД 09-682/20.03.2024 г. на министъра на образованието и науката, при насочване на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО в VIII клас по документи за специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние, учениците се насочват за обучение по рамкова програма А3, утвърдена със заповед № РД 09-1803/17.03.2017 г. на министъра на образованието и науката. Моля ЕПЛР да ориентират кариерно учениците и да информират родителите, че на територията на София-град има ограничен брой професионални паралелки по рамкова програма А3, утвърдена със заповед № РД 09-1803/17.03.2017 г. на министъра на образованието и науката.
 2. В изпълнение на Приложение № 1 към заповед № РД 09-682/203.2024 г. на министъра на образованието и науката, при насочването на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО в XI клас по документи за специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние, учениците се насочват за обучение по рамкова програма А6, утвърдена със заповед № РД 09-1803/17.03.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Напомням за необходимостта ЕПЛР в съответното училище да консултира, да съдейства и да информира родителите на учениците по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО относно подаване в определените срокове на документите към комисията.

   Резултатите от насочването на учениците ще бъдат обявени на сайта на РУО – София-град в рубриката „Изпити и прием на ученици“ и в сградата на РУО – София-град  – ул. „Антим I“ № 17, етаж IV, до 14.06.2024 г. за учениците, завършващи  VII и X клас.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД