Конкурси за фотография, детска рисунка и изработване на детска играчка, организирани от Националния център за детска култура на Египет

Изх. № РУО1-9706/ 22.03.2024 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН №9105-77/19.03.2024 г. с вх. №РУО1-9215/19.03.2024 г. Ви уведомявам, че предстои провеждането на конкурси за фотография, детска рисунка и изработване на детска играчка, организирани от Националния център за детска култура на Египет. Целите, заложени в конкурсите, са: да се предостави възможност на децата от цял свят да изразят себе си чрез изразните средства на фотографията, която отразява наблюдението на природата, хората и живота; да покажат със средствата на изобразителното изкуство представата си за Египет – относно  историята, настоящето и бъдещето в социално-политически и исторически аспект; да развиват своето въображение и творчески умения.

Конкурсите са насочени към деца и ученици на възраст от 4 до 18 години. Всеки участник може да изпрати до две творби в срок до 01.04.2024 г. Жури от специалисти ще селектира творбите. Предвидените награди са златни и сребърни медали и почетни грамоти.

Обръщам внимание, че съгласно нормативните изисквания, определени от Закона на закрила на детето, Глава ІІ и Глава ІІІ на Общия регламент относно защитата на данните, включването в извънкласни и извънучилищни дейности на деца и ученици се осъществява след информирано и недвусмислено съгласие от ученика, в случай че има навършени 16 години, или съответно от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика, чрез подаване в училището, в което се обучава на декларация за информираност и съгласие за публикуване на материали, включително снимки на детето/ученика.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Информация за конкурса, предоставена от Посолството на Арабска република Египет.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД