Конкурс за кратка анимация „Анимирай с кауза“

Изх. № РУО1-11047/04.04.2024 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЕДИНЕНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-10885/03.04.2024 г., приложено Ви изпращам покана за участие в конкурс за кратка анимация „Анимирай с кауза“, организиран по повод 20 години от създаването на Фондация „Благотворител“.

Конкурсът е насочен към ученици, навършили 16 години. Срокът за предаване на конкурсните анимации е 17 май 2024 г.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД