Национално състезание за ключови компетентности по природни науки

Изх. № РУО1-14341/16.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученически олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-670/23.03.2023 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че от 9 до 11 юни 2023 г. в гр. Димитровград, област Хасково ще се проведе Националното състезание за ключови компетентности по природни науки. Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Хасково и Профилирана езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“ – гр. Димитровград.

Тема на състезанието за учебната 2022/2023 година е „История на науката“. Съгласно регламента на състезанието право на участие имат всички ученици от страната, които:

 • през настоящата учебна година се обучават в V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ клас в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства;
 • проявяват задълбочен интерес към учебните предмети човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Всеки регион (област) може да участва с двама състезатели – ученици, избрани от експертите в РУО по ред и критерии, определени от тях. София-град има право да участва с 4 състезатели, а регионът, организатор на състезанието ─ с повече от двама състезатели.

І. Основни акценти във връзка с организация на състезанието:

 1. Декларации от родителите за съгласие за публично оповестяване на резултатите, с входящ номер в училището, от което е ученикът. При липса на изрично подадено съгласие данните и резултатите от националното състезание на съответния ученик ще бъдат обявявани с идентификационен код.
 2. Заявката за избор на хотел, вид на стаите и брой на нощувките на участниците в националното състезание се извършва лично от съответния ръководител/придружител на отбор или участник от дадения регион в предпочетен хотел, в срок до 22.05.2023 г. Заплащането на нощувките се извършва по време на настаняването в съответния хотел. За издаване на фактури е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела точните данни на изпращащата страна. Ако някоя група ще се настанява самостоятелно в непосочен в приложената към настоящето писмо оферта хотел или няма да нощува, моля да посочите при подаване на заявката.

Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на изпращащата страна – училище, община, съответно РУО, спонсори или др.

 1. Очаква се всички участници и техните ръководители да пристигнат в град Димитровград най-късно до 17.00 ч. на 09.06.2023 г., с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на състезанието. Регистрацията на участниците и техните ръководители ще се извърши във фоайето пред залата на община Димитровград, в интервала от 17.00 до 18.00 часа.
 2. Официалното откриване на състезанието е на 09.06.2023 г. от 18.00 ч. в залата на община Димитровград.

ІІ. Основни акценти във връзка с провеждане на състезателната част:

 1. Състезателната част на 10 и 11.06.2023 г. ще се проведе в две зали в ПЕГ “Д-р Иван Богоров“ – гр. Димитровград.
 2. Задължително е всеки участник в състезанието да носи калкулатор, престилка и медицински ръкавици, документ за самоличност.

За да се осъществи подбор на участниците, е необходимо да изпратите в РУО – София-град предложение за участие в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки на електронен адрес [email protected]. до 17.00 часа на 18.05.2023 г., като в предложенията да бъдат включени ученици, на които училището може да осигури командировъчни средства. Предложенията ще бъдат разгледани от комисия, която ще излъчи участниците в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки в град Димитровград. Протоколът с допуснатите до участие ученици ще бъде изпратен до училищата, които са изпратили заявки.

Допуснатите до участие ученици следва да подадат заявка по образец в несканиран вид, с попълнени всички клетки от таблиците в заявката.

 

Приложения:

 1. Образец на заявка за участие в състезанието.
 2. Образец на декларации за информираност и съгласие – 2 броя. (до 16 г. и над 16 г.)
 3. Образец на списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите от състезанието и снимане.
 4. Регламент на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки.
 5. Програма на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки.
 6. Оферти на хотели. (1, 2, 3)

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД