Обучение „Подходи и техники за психологическо консултиране в училищна среда“

Изх. № РУО1-17693/31.05.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №17446/30.05.2024 г. приложено Ви изпращам покана за участие в онлайн обучение на тема „Подходи и техники за психологическо консултиране в училищна среда“, организирано от Департамента за информация и усъвършенстване на учителите –Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Обучението е насочено към психолози и педагогически съветници.

 

Приложение: съобщение и програма

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД