Правила за изпълнение на дейностите по Национална програма „Квалификация“ 2020 г.

Изх. № РУО1-18719/17.07.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-243/14.07.2020 г., с вх. № РУО 1-18355/15.07.2020 г. приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Правила за изпълнение на дейностите по Национална програма „Квалификация“ 2020 г., утвърдени със заповед № РД09-1472/08.07.2020 г. на министъра на образованието и науката.

 

Приложение:

  1. Правила за изпълнение на дейностите по Национална програма „Квалификация“ 2020 г.  (прил. 1, прил. 2, прил. 3, прил. 4, прил. 5, прил. 6, прил. 6.1, прил. 7, прил. 7.1)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД