Провеждане на инициативи: „Ден без асансьори“, „Европейска седмица на физическата активност и спорта“ и „Европейски ден на спорта в училище“

Изх. № РУО1-7236/04.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-135/24.02.2021 г., вх. № РУО 1-06543/25.02.2021 г., Ви уведомявам за  провеждане на инициативите  „Ден без асансьори“, „Европейска седмица на физическата активност и спорта“ и „Европейски ден на спорта в училище“.

Решението за участие в посочените инициативи се взема на училищно ниво с информирано съгласие на родителите, при спазване на изискванията на чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1.

Повече информация за събитията от кампанията може да се намери на интернет страницата на програмата – http://www.bgbeactive.org/.

Приложение: информация за инициативите.

          

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД