Четвърти национален детски конкурс „Бостанско плашило“

Изх. №РУО1-8719/14.03.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-7666/06.03.2024 г. Ви уведомявам, че от 10.03.2024 г. до 10.04.2024 г. в Регионалния етнографски музей на открито „Етър“ – гр. Габрово ще се проведе Четвърти национален детски конкурс „Бостанско плашило“.

Условията за участие в конкурса са публикувани в регламента.

Допълнителна информация е поместена на сайта на музея: www.etar.bg/natsionalni-konkursi#bostansko-plashilo

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Регламент на Четвърти национален детски конкурс „бостанско плашило“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО