Дейности за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2023/2024 година

Рег. № РУО1-9460/ 04.04.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОБЩИНСКИТЕ, ДЪРЖАВНИТЕ И

ЧАСТНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА,

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД   

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Съгласно утвърдения със Заповед № РД09-413/20.02.2023 г. на министъра на образованието и науката График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2023/2024 година срокът за подаване на заявки от директорите на държавните, общинските и частните детски градини и училища до първостепенния разпоредител с бюджет е:

  • от 21.03.2023 г. до 31.03.2023 г. за държавните и общинските детски градини и училища;

от 21.03.2023 г. до 31.05.2023 г. за частните детски градини и училища.

На база направените заявки до 18.04.2023 година директорите на държавните и общинските детски градини и училища следва да склочат договори за доставка на избраните познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.

До 30.06.2023 г. директорите на частните детски градини и училища следва да сключат договори за доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.

Във връзка с ангажименти за намаляване на неконкурентното възлагане, поети от България по Националния план за въстановяване и устойчивост Агенцията по обществени поръчки (АОП) извърши анализ на наличните в Регистъра на обществените поръчки данни относно провежданите в страната процедури на договаряне без предварително обявление, според който много от договорите за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за системата за предучилищното и училищного образование се сключват след провеждането на такива процедури.

Също така за периода 2019 г. – 2021 г. в Регистъра на обществените поръчки се установи, че голяма част от договорите за осигуряване на познавателни книжки, учебници и

учебни комплекти за системата на предучилищното и училищното образование са на стойност под 70 000 лв. без ДДС, но въпреки това възлагането им се обявява в Официалния вестник на Европейския съюз (ЕС) – съгласно Закона.за обществените поръчки информация в Официалния вестник на ЕС следва да се изпраща за обществени поръчки с обект доставки и услуги, чиято стойност е равна или по-висока от 271 000 лв. без ДДС.

Обръщам внимание, че данните в Официалния вестник на ЕС се наблюдават от Европейската комисия във връзка с поетите по Националния план за възстановяване и устойчивост ангажименти за намаляване на неконкурентното възлагане, от една страна, а от друга страна – публикуването на информация за договаряния на по-ниски стойности води до ненужно покачване на индикатора „дял на договарянията”

С цел недопускане на грешки при възлагане на обществени поръчки за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за системата предучилищното и училищното образование АОП разработи Методическо указание № 1/24.03.2023 г., което цели да подпомогне възложителите при избора на подходящ ред за възлагане на обществени поръчки. Указанието е със свободен достъп, публикувано на официалната страница на АОП. (https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2023/03/MU1_2023.pdf).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД