Важна информация относно изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

Изх. № РУО1-12579/02.06.2020 г.                                                                                

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”  

                                                                                  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмo на МОН с № 9105-186/02.06.2020 г., вх. № РУО 1-12521/02.06.2020 г., приложено Ви изпращам важна информация относно изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.

Приложение:

  1. Писмo на МОН с № 9105-186/02.06.2020 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД