IХ Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: Ролята на младежките състави“

Изх. № РУО1 – 28339/19.07.22г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-267/13.07.2022 г., вх. №РУО1-27741/13.07.2022 г. Ви уведомявам, че Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) организира IХ Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: Ролята на младежките състави“, в рамките на която на официална церемония ще бъдат връчени за поредна година националните награди „ПроКултура“ за принос към разширяване на достъпа на младите хора до култура. Конференцията се организира по повод Международния ден на младежта и ще се проведе на 12 и 13 август 2022 г. в гр. Бургас.

Заявления по образец за номинации за годишните награди „ПроКултура“ следва да бъдат изпратени до 8 август 2022 г. по имейл в текстов файл с приложени снимки или видеоматериали и сканирано заявление, подписано от представителя на организацията във формат pdf на електронна поща: [email protected].

В периода 1-11 август 2022 г. конкурсната комисия ще оцени всички постъпили заявления и ще определи носителите на наградата „ПроКултура“ във всяка от категориите.

Информацията от всички заявки ще бъде използвана в подготовката на Националния доклад за достъпа на младите хора до култура.

Организаторите са информирани, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училища да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, както и за необходимостта от спазване на законовите изисквания по отношение на информираното съгласие на родителите, в т.ч. и по отношение разгласяването на сведения или данни за деца, вкл. и на снимки на деца.

За допълнителна информация за Националната кампания „Достъп на младите хора до култура“: Диана Банчева, програмен директор на Граждански институт, тел.: 0885321361, https://www.facebook.com/DostapDoKultura/.

Приложения:

  1. Покана за IХ Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: Ролята на младежките състави“.
  2. Заявление за номинация за наградите „ПроКултура“ 2022.
  3. Критерии за оценка на номинациите за наградите „ПроКултура“ 2022.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД