IX Национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“

Изх. №РУО1-7412/14.02.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-6592/08.02.2022 г. от РУО – Търговище Ви уведомявам, че предстои стартиране на IX Национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“, организиран от Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс, гр. Търговище, който е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 г. Крайният срок за получаване на конкурсните материали е 31 март 2022 г. Важи датата на пощенското клеймо.

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Статут на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД