Kонкурс

 

Изх. № РУО1-33310/02.12.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-33090/28.11.2019 г., Ви уведомявам, че ДГ № 317 в гр. Варшава, Република Полша, организира международен конкурс: X мултимеидиен и общополски и VI международен преглед на малките паратеатрални форми „Смиколандия – Варшава – Мокотов 2020“.

 

Приложение:

  1. Условия за участие в конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД