Oбучение за външни инспектори за целите на инспектирането в Националния инспекторат по образованието

Изх. № РУО1-21688/06.07.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Националния инспекторат по образованието с № РД-27-157/05.07.2023 г., вх. № РУО1-21536/05.07.2023 г., приложено Ви изпращам информация относно провеждането на обучение за външни инспектори за целите на инспектирането.

 

Приложение: информация за обучението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД