Oтчитане на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

Изх. № РУО1- 32852/25.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОБЩИНСКИТЕ И ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-32851/25.11.2019 г. Ви уведомявам, че е активен модулът за отчитане на дейност 2 по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”. В тази връзка детските градини и училищата, които имат изплатени възнаграждения за месеците септември и октомври, следва да прикачат в системата всички разходооправдателни документи (общи документи, ведомости и платежни документи), в срок до 27.11.2019 г. В същия срок следва да бъдат прикачени и удостоверения за всички взети вече пакети и издадени удостоверения по дейност 1 по проекта.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД