V Национална конференция за ученици и студенти под надслов „Да мислим екологично за бъдещето“

Изх. № РУО1-9298/24.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Бургас с изх. № РД-20-540/22.03.20201 г., вх. № РУО1- 9091/22.03.2021 г., Ви уведомявам, че Университет „Проф. д-р Асен Златаров’’ – Бургас и катедра „Екология и опазване на околната среда” организират V Национална екологична конференция за ученици и студенти под надслов „Да мислим екологично за бъдещето”, която ще се проведе от 26 до 29 април 2021 г. в гр. Бургас.

Конференцията се провежда със съдействието на РУО – Бургас и Община Бургас. Тя е включена в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година.

Основното тематично направление на Конференцията през тази година е „Черно море – замърсяване, опазване, бъдеще”.

Участието на учениците в Конференцията е без такса – правоучастие. В зависимост от епидемичната обстановка в страната, допълнително ще бъде съобщено дали Конференцията ще се проведе онлайн, или присъствено.

Участието и отличието за учениците от XII клас е равностойно на оценка Отличен (6.00) на предварителен кандидат-студентски изпит по общообразователен предмет. С посочената оценка те могат да участват в класирането за специалностите „Екология и ООС“ (редовно/задочно обучение).

На основание чл. 49, ал.3, т.2 и т.3 от Наредба №15/ 22.07.2019 г. на министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, на учители и директори, помогнали при подготовката на докладите на отличените ученици, може да бъде присъден един квалификационен кредит, срещу такса.

Срокът за попълване на формуляр за участие, който се намира на сайта на Конференцията http://еоос.бг е 01 април 2021 година.

Моля да сведете информацията за конкурса до знанието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Покана за конференцията и информация за основни направления.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД