VI Национален конкурс „С песните на Калинка Згурова“

Изх. № РУО1-1780/22.01.2024 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №1535/18.01.2024 г. Ви уведомявам, че Община Средец, Съюзът на тракийските дружества в България и Тракийско дружество „Странджа“, гр. Бургас организират VI Национален конкурс „С песните на Калинка Згурова“. Конкурсът ще се проведе на 13 и 14 април 2024 г. в Народно читалище „Светлина – 1924“, с. Дебелт, общ. Средец. Заявки за участие се приемат в срок до 31 март 2024 г.

Моля за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

Приложения:

  1. Регламент.
  2. Заявка за участие.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД